Varslerne er trygge

Dagens Aftenposten har en kronikk om et interessant tema: vernet av varslere på arbeidsplassen. Men er det sant som forfatterne skriver at det er livsfarlig å si ifra om det som er galt på jobben?

Dagens kronikk heter Varslerne er i fare, og er skrevet av tre personer. De mener de selv har brukt retten til å varsle (se arbeidsmiljøloven §§ 2-4 og 2-5), men at de har blitt mobbet og/eller fjernet fra jobbeb på grunn av dette. De sier rett ut at varslig er farlig, og oppfordrer ingen til å gå til det skrittet.

En del jurister er enige i dette. Særlig arbeidsrettens nestor Henning Jakhelln er svært kritisk til at varslere kun beskyttes dersom de går frem på det loven beskriver som en «forsvarlig» måte. Den bestemmelsen er såpass ullen at det er vanskelig for varslere å vite nøyaktig hva som kan og ikke kan gjøres.

Men hva sier forskningen om dette? Ved Universitetet i Bergen har en gjort undersøkelser, og den viser noen interessante tall:

  • 85% sier ifra hvis de oppdager kritikkverdige forhold
  • 83% sier at de får positiv tilbakemelding
  • 64% rapporterer at det kritikkverdige forholdet blir endret

De fleste varslerne blir faktisk værende på samme arbeidssted som før.

En av kronikkforfatterene kritiserte på vegne av foreningen Varslerunionen resultatene i et leserinnlegg, men denne kritikken ble tilbakevist av forskerene.  

Det er med andre ord et langt mer nyansert bilde som tegner seg når en ser litt mer rolig på saken enn det de selvutnevnte varlserrepresentantene gjør.

Særlig en av de tre forfatteren, læreren, har vært gjennom en intesant sak. Borgarting lagmannsrett fant i dom den 12 juni i år at oppsigelsen læreren fikk var gyldig.

I denne saken fikk læreren sparken fordi hun var svært konfronterende overfor kollegene og elevene hun hadde. Lagmannsretten slår kort og godt fast at hun har brutt sin plikt til å sørge for et godt arbeidsmiljø for sine kolleger og elever, og derfor klart var anledning til å sparke henne.

Saken begynte i tingretten i fjor, og jeg blogget om (de svært ensidige og lite faktabaserte) reaksjonene i ett av mine første innlegg, Varsling og varsling, fru Blom.

Jeg har forøvrig aldri sett slike karaktestikker som serveres av retten i premissene. Her siteres noen av de mest kritiske i den nå rettskraftige dommen. (A= læreren. Lovdata anonymiserer stort sett alle de mest sensitive avgjørelsene på denne måten.)

Når det gjelder forholdet til kollegaer finner lagmannsretten det bevist at A har vært urimelig krevende, utmattende, illojal og umulig å samarbeide med.
….
Etter lagmannsrettens oppfatning har også A vist en fremtreden overfor elever som har vært sterkt kritikkverdig. Som [arbeidsgiveren] har pekt på, må det stilles høye krav til en person som skal inngå i et lærerkollegium og undervise elever på videregående skole.

       Opplæringsloven stiller krav både til kvalitet i undervisningen og til elevenes psykososiale skolemiljø og det pålegger den enkelte lærer et ansvar for at undervisningen legges opp i samsvar med disse krav. Som Høyesterett har påpekt i Rt-1982-1729 er det « en klar tjenesteplikt å respektere og fremme disse mål i undervisningen ».

Lagmannsretten har også fått belyst tilfeller der A, til tross for fraråding fra de øvrige lærerne og ledelsen, tok opp sensitive og vanskelige temaer som homofili, religion, incest osv. til debatt i klassen. Dette resulterte ved flere tilfeller i at elever følte seg støtt og uthengt og ved et tilfelle at en elev følte seg presset til å stå frem som homofil i åpen klasse. I andre tilfeller, der temaet i utgangspunktet var uproblematisk, oppstod det ofte konflikt knyttet til måten temaet ble tatt opp på og ved at A hevdet sine egne meninger så sterkt at elevene følte seg forpliktet til å ha det samme standpunkt og ble provosert av dette.

En slik adferd er etter lagmannsretten syn ikke forenelig med de krav som må stilles til en lærer i forhold til å opptre nøytralt og møte alle elever med forståelse og respekt. Den fremmer heller ikke « respekt for den einskilde si overtyding » og utvikler ikke « skaparglede, engasjement og utforskartrong » som opplæringsloven i § 1-1 angir skal være sentrale mål med undervisningen.

Hennes adferd har for øvrig vært fullstendig utmattende og helsefrarøvende for de som er blitt berørt og har, som nevnt, også på en utilbørlig måte gått ut over elevene.

[L]edelsen hadde […] forpliktelser overfor sine øvrige ansatte, og ikke minst elevene, til å ivareta det psykososiale miljøet, samt å forhindre trakassering og utilbørlig opptreden. Manglende inngripen overfor A ville etter lagmannsrettens syn medført at skolen ikke hadde oppfylt sin plikt etter opplæringsloven til å ivareta elevene, og etter arbeidsmiljøloven til å ivareta øvrige arbeidstakere ved skolen. Slik situasjonen var mener lagmannsretten at skolen både hadde rett og plikt til å gripe inn med de tiltak som ble iverksatt, for å beskytte elever og øvrige ansatte.

Etter å ha funnet det bevist at hun ikke egnet seg som lærer, er det ikke spor i avgjørelsen om hun nyter vern som varsler. Det er fordi det der ganske klart at det hun klagde på var at læreplanene – etter hennes syn – ikke ble fulgt. Det er ikke ulovlig eller sterkt kritikkverdig å endre disse – varslerreglene beskytter de som varsler ulovlige og kritikkverdige handelinger. Og uansett beskytter varsling ikke mot alle reaksjoner fra arbeisgiver – bare mot de som er en reaksjon på grunn av varslingen.

Det dommen i korte trekk sier er at varslere nyter et vern. Men varsleren fritas ikke for å overholde de vanlige arbeidsrettslige pliktene – her plikten for en ansatt til å medvirke til et betryggende lærings- og arbeidsmilø. Bryter en dem, kan det fremdeles reageres på disse. Varslingsreglene skal ikke føre til beskyttelse mot reksjoner for andre feil en har gjort.Det er etter mitt syn en riktig balansegang.

Videre lesning:

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: